موردی برای نمایش وجود ندارد.
مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394-2-1
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359.4.13شورای انقلاب اسلامی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394-2-1
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون تنظیم خانواده و جمعیت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون تفسیر بند الف تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب 80-7-14
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون تشکیل کمیته برنامه ریزی هدایت و نظارت و پشتیبانی اعزام نیروی کار به خارج از کشور( موضوع ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه )
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون بیمه بیکاری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی و حرفه‌ای برای اشتغال به کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون افزایش مشارکت زنان بویژه افزایش اشتغال ایشان ( ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه )
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران در مناطق کمتر توسعه یافته )موضوع ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه )
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران در طرحهای اشتغالزا( موضوع ماده 54 قانون برنامه سوم توسعه)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون اعطای تخفیف بیمه به کارفرمایانی که نیروی کار خود را از طریق مراکز اشتغال وزارت کار استخدام می کنند
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون اصلاح ماده3قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب1374
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون اصلاح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب1386
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مورخ 30-1-1383
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
سیاست های کلی جمعیت
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب سال 1352
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
اساسنامه جمعیت هلال احمر
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون تفسیر بند الف تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب 80714
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
قانون کار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]
 
آیین نامه به کار گیری مسوولین ایمنی در کارگاه ها
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ]