اولین کارگاه آموزشی اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی برگزار شد ...

کلاس 2 بهمن

اولین کارگاه آموزشی اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی مربوط روز دوشنبه 96/11/2 ساعت 14 در سالن آموزش طبقه اول برگزار شد .

این کارگاه آموزشی با حضور آقای یوسفی ؛ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی و همکاران اداره کل با بررسی و تشریح شرح وظایف اداره کل توسط روسای محترم ادارات برگزار گردید و همکاران نقطه نظرات خود را درخصوص وظایف در این جلسه بیان نمودند .

کارگاه آموزشی بعدی دوشنبه 96/11/9 با موضوع شیوه درخواست و راهنمایی متقاضیان تاسیس تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار می گردد .

۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۵۶
تعداد بازدید : ۱۴۲
کد خبر : ۱۰۰,۲۲۶