تالار گفتگو در حوزه معاونت روابط کار

عنوان

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( جهت اطلاعات تکمیلی از دستورالمعل ذکر شده به نشانی لینک https://dmlr.mcls.gov.ir/fa/filepool/13694/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d9%88%d9%84...
زهرا رویتوند غیاثوند  ۹۸ روز قبل

مراحل تشکیل انجمن صنفی کارگران

مراحل تشکیل انجمن صنفی کارگران
زهرا رویتوند غیاثوند  ۲۱۰ روز قبل