صفحه نخست » درباره ما » معرفی معاون و مدیران بخش معاونت روابط کار

 

 عکس پرسنلی مشیریان

احمد مشیریان

معاون

روابط کار

تلفن دفتر :

64492327

عکس پرسنلی قنواتی مهدی قنواتی

مشاور

معاون روابط کار

تلفن دفتر : 

64492749

عکس پرسنلی شیخی فرهاد شیخی

مشاور

معاون روابط کار

تلفن دفتر :

64492749

مصریان   علی مصریان

مشاور 

معاون روابط کار

تلفن دفتر :

64492346

عکس پرسنلی یاوری

کریم یاوری

مدیر کل

حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری

تلفن دفتر :

64492248

 عکس پرسنلی مظفری  

 علی مظفری

مدیر کل

بازرسی کار

تلفن دفتر :

64492363

 عکس پرسنلی یوسفی  

 فرزاد یوسفی

مدیر کل

سازمان های کارگری و کارفرمایی 

تلفن دفتر :

64492726

 عکس پرسنلی ظریفی  

اسماعیل ظریفی آزاد

مدیر کل

روابط کار و جبران خدمت

تلفن دفتر :

64492339

 گرگی1

 

عباس گرگی

رییس مرکز

تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

تلفن دفتر :

66695980