معاونت روابط کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی / درباره ما / ماموریت و اهداف اصلی معاونت روابط کار